Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych

Forma opodatkowania możliwa dla:
Zryczałtowana forma opodatkowania możliwa jest do zastosowania przez osoby fizyczne prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne i spółki partnerskie której wspólnikami są wyłącznie osoby wykonujące wolny zawód. Dodatkowo w sposób zryczałtowany mogą być opodatkowane na warunkach określonych w ustawie przychody osób fizycznych nieprowadzących pozarolniczej działalności gospodarczej osiągane z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze.

Uwagi ogólne:
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest bardzo dobrym rozwiązaniem dla rozpoczynających działalność, jeżeli nie pociąga ona za sobą zbyt dużych nakładów inwestycyjnych. Prowadzący działalność są  w stanie dokładnie określić wielkość płaconego podatku w poszczególnych miesiącach, wiedząc, na jakie przychody mogą liczyć.

Jednak należy pamiętać, że w tej formie opodatkowania nie jest możliwe odliczenie poniesionych kosztów. Tak więc możliwe są przypadki, kiedy podatnik poniesie straty, a podatek i tak będzie zobowiązany zapłacić .

Kiedy można wybrać ryczałt?
Przy rozpoczynaniu działalności należy dokonać wyboru rodzaju opodatkowania. Pisemne oświadczenie o wyborze opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za dany rok podatkowy składa się do urzędu skarbowego właściwego według miejsca zamieszkania podatnika nie później niż do dnia 20 stycznia roku podatkowego, natomiast rozpoczynając działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego - do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia działalności, nie później jednak niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli do dnia 20 stycznia roku podatkowego podatnik nie zgłosi likwidacji działalności gospodarczej lub nie dokona wyboru innej formy opodatkowania, uważa się, że nadal prowadzi działalność opodatkowaną w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli rozpoczniesz działalność gospodarczą w trakcie roku podatkowego i nie złożysz w określonym terminie oświadczenia (wniosku), o którym mowa powyżej (lub wniosku o opodatkowanie w formie karty podatkowej), jesteś obowiązany do założenia właściwych ksiąg i opłacania podatku na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym.
Można zrezygnować z opodatkowania w formie ryczałtu, poczynając od następnego roku podatkowego. Rezygnacja polega na złożeniu nie później niż w terminie 20-go stycznia danego roku podatkowego oświadczenia o wyborze innej formy opodatkowania.

Zalety:
Podatek płaci się od obrotów, co umożliwia niekiedy osiągnięcie korzyści fiskalnych w stosunku do opodatkowania na zasadach ogólnych
Księgowość jest mniej skomplikowana niż w przypadku zasad ogólnych

Wady:
Nie ma możliwości zaliczenia wydatków w koszty uzyskania przychodów
Ryczałt jest czasami za wysoki w stosunku do uzyskiwanych marż
W trakcie trwania roku podatkowego nie można się zrzec ryczałtu (ale jeśli wykona się czynność, która według ustawy nie może być opodatkowana w sposób zryczałtowany - traci się prawo do opodatkowania w tej formie)

Prowadzenie ewidencji ryczałtowej – oferta biura: